رفیق

دلم هوس یک دوست قدیمی کرده

یک رفیق شش دانگ

یک دل آر ام

کسی که امتحانش را در رفاقت پس داده

و دیگر محک زدن و زیر و رو کردنی در کارش نباشد

رفیقی که من بگویم و او بشنود

رفیقی که بگویمش برو اما بماند

که نرود.....

/ 0 نظر / 4 بازدید